Lokaal Sportakkoord

Inleiding

Het college van Uitgeest heeft het lokale sportakkoord ‘Uitgeest in actie!’ voor het jaar 2020 t/m 2022 ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Een sportformateur heeft met betrokken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden ervoor gezorgd dat het akkoord tot stand is gekomen. Burgerparticipatie stond hierbij centraal.

Wethouder Cees Beentjes is trots: ''Er zijn wel 15 organisaties vanuit verschillende hoeken, zoals onderwijs, sport, welzijn en ook buurtbewoners, die zich aan het sport- en beweegakkoord hebben verbonden."

Gezamenlijke aanpak
De grote betrokkenheid laat zien dat sport leeft onder de inwoners van Uitgeest. ''Door de gezamenlijke aanpak konden creatieve ideeën ontstaan'', vervolgt de wethouder. ''En zo ontstond er een hecht netwerk tussen organisaties die betrokken zijn bij sport in onze gemeente. Ik wil de kracht van dit netwerk ook graag inzetten voor de realisatie en inrichting van de nieuwe sportzaal De Meet.''

Genieten van sport
Wethouder Beentjes voegt daaraan toe: ''Ik ben er van overtuigd dat we met dit sportakkoord meer mensen in Uitgeest kunnen laten genieten van sport en bewegen. Het akkoord is een goede basis voor langdurige samenwerking en toekomstige ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen.''

Doel van het sport- en beweegakkoord
Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die niet zo snel in beweging te krijgen zijn. Een andere doelstelling is om voor een omgeving te zorgen waar je goed terecht kunt om te sporten en bewegen. Het belangrijkste is dat met het akkoord er volop aandacht komt voor het belang van een gezonde leefstijl. Dit past goed bij de huidige tijd; zoals het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Daar helpt sport en beweging natuurlijk bij.

Uitgeest in actie!
De komende twee jaar gaan de 15 organisaties samen aan de slag met de actiepunten uit het akkoord. Iedereen draagt een steentje bij aan ‘Uitgeest in actie!’, participatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Verder sluit het initiatief aan bij het bestuurlijk programma 2018-2022 (samenwerken, kracht van de gemeenschap ondersteunen, verder ontwikkelen en participatie).

Nationale sportakkoord
Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het nationaal sportakkoord heeft het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook verschillende partners financieel of in natura bij.

Aanvragen
In 2022 kunnen organisaties een aanvraag indienen (voor 1 juli 2022!) om zo aanspraak te maken op een deel van de subsidie die gemeente Uitgeest te verdelen heeft. De projecten dienen aan te sluiten bij één of meerdere ambities van het Nationaal Sportakkoord. Ook dient er sprake te zijn van een samenwerking, mag het project nog niet gestart zijn en moet dit in 2022 worden uitgevoerd. Zowel kleine als grote projecten kunnen worden ingediend, waarbij de kerngroep tot een verdeling zal komen waarin een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van ambities en doelgroepen wordt nagestreefd. Onder het kopje 'Downloads' is het aanvraagformulier te vinden.

Downloads

Bestand downloaden
Bestand downloaden